Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, GDDKiA, Unia Europejska Fundusz Spójności

S6 Goleniów - Kiełpino


Opis Kontraktów

 

 Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku Goleniów – Kiełpino realizowana jest z podziałem na trzy odcinki:

  Mapa drogi ekspresowej S-6 na odcinku Goleniów-Kiełpino

 Przebieg drogi S-6 z podziałem na odcinki: Odcinek 1 (kolor granatowy), Odcinek 2 (kolor niebieski), Odcinek 3 (kolor fioletowy).

 

Odcinek 1 – „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów – Nowogard (S-3, węzeł „Goleniów Północ” /z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard)” o długości 19,78 km;

Plan orientacyjny - Odcinek 1

Plan Orientacyjny - Odcinek 1.

 

Odcinek 2 – „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)” o długości 20,363 km;

Plan Orientacyjny - Odcinek 2

Plan Orientacyjny - Odcinek 2.

  

Odcinek 3 - „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty – węzeł Kiełpino /z węzłem/” o długości 14,614 km.

Plan orientacyjny - odcinek 3

Plan Orientacyjny - Odcinek 3.

 

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej S6:

1. Klasa drogi - S

2. Prędkość projektowa - Vp = 100km/h

3. Ilość pasów ruchu: Przekrój drogowy dwujezdniowy – 2 x 2

4. Szerokość pasa ruchu: 3.5m

5. Szerokość pasa dzielącego: 5,0 m

6. Szerokość pasów awaryjnych: 2.50m

7. Szerokość poboczy nieutwardzonych: dostosowana do przyjętych w projekcie barier ochronnych, oświetlenia i ewentualnej lokalizacji ekranów akustycznych.

8. Obciążenie proj. nawierzchni: 115kN/oś

9. Pasy wyłączania i włączania na wyjazdach i wjazdach

   - szerokość pasa ruchu: 3,50m

   - szerokość opaski zewnętrznej: 0,50m

  

Realizacja Odcinka 1 – „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów – Nowogard (S-3, węzeł „Goleniów Północ” /z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard)” o długości 19,78 km

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w granicach województwa zachodniopomorskiego, na terenie powiatu goleniowskiego.

Lokalizacja projektu na mapie Polski:

Lokalizacja projektu na mapie województwa:

 

 

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:

Roboty drogowe:

- budowa dwóch jezdni drogi ekspresowej

- rozbudowa węzła drogowego „Goleniów Północ” w km 21+520.70

- budowa węzła drogowego „Goleniów Lotnisko” (dawniej „Żółwia Błoć”) w km 24+541.61

- budowa węzła drogowego „Osina” (dawniej „Kikorze”) w km 34+604.90

- rozbudowa drogi powiatowej nr DP 4117Z Miękowo – Goleniów, w zakresie jej przeprowadzenia nad trasą drogi ekspresowej

- rozbudowa drogi powiatowej nr DP 4133Z Niewiadowo- Goleniów, w zakresie jej przeprowadzenia nad trasą drogi ekspresowej

- rozbudowa drogi powiatowej nr DP 4156Z w kierunku na Węgorza, w zakresie jej przeprowadzenia nad trasą drogi ekspresowej

- rozbudowa istniejącego skrzyżowania dk-6 z drogą powiatową nr DP 4157Z w kierunku na Krzywice, w zakresie włączenia drogi powiatowej do projektowanej drogi zbiorczej

- rozbudowa drogi powiatowej nr DP 4159Z kierunek na Czermnica, w zakresie jej przeprowadzenia nad trasą drogi ekspresowej

- rozbudowa istniejącego skrzyżowania dk-6 z drogą powiatową nr DP 4187Z w kierunku na Wyszomierz, w zakresie włączenia drogi powiatowej do projektowanej drogi zbiorczej

- przebudowa i rozbudowa kolidujących odcinków dróg gminnych w celu przeprowadzenia ich nad lub pod projektowana trasą drogi ekspresowej

- budowa nowych odcinków dróg gminnych

- przebudowa istniejących i budowa nowych dróg dojazdowych

- budowa chodników, zjazdów itp.

- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego

- budowa przepustów pod koroną dróg i pod zjazdami

- rekultywacja terenu w miejscu rozbiórek istniejących dróg

Obiekty inżynierskie:

- 9 obiektów w ciągu drogi ekspresowej

- 1 przejście dla zwierząt dużych górą

- 7 wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową

- budowa przepustów na przebudowywanych ciekach

- budowa przepustów ekologicznych

Kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi:

- przebudowa i likwidacja odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej

- budowa sieci kanalizacji deszczowej w tym kanalizacji hydrotechnicznej

- budowa osadników

Kanalizacja sanitarna:

- przebudowa istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej, kolidujących z projektowaną inwestycją

Sieć wodociągowa:

- przebudowa istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z projektowaną inwestycją

Sieć gazowa:

- przebudowa istniejącej sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia kolidującej z projektowaną inwestycją

Urządzenia ochrony środowiska:

- pasy zieleni izolacyjnej

- ekrany akustyczne

- urządzenia oczyszczające (osadniki, studnie wpadowe z piaskownikiem) stosowane przed wprowadzeniem ścieków deszczowych oraz roztopowych do odbiorników

- urządzenia zamykające na wylotach urządzeń wodnych i rowów do cieków, zabezpieczające przed przedostawaniem się substancji niebezpiecznych do cieków w przypadku awarii lub wypadku na drodze

- zbiorniki retencyjne wraz z rowami dopływowymi/odpływowymi

- budowa przejść dolnych dla średnich zwierząt

- budowę przepustów/przejść ekologicznych dla zwierząt małych/płazów

- budowa przejść górnych dla zwierząt średnich/dużych

- obustronne ogrodzenie dla zwierząt

Zieleń:

- wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie

- nasadzenia

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- bariery ochronne

- elementy oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji bramowych i kratownicowych

- ogrodzenie drogi

- wjazdy awaryjne

- przejazdy awaryjne

- urządzenia systemu zarządzania ruchem (znaki zmiennej treści, kamery, detektory natężenia ruchu itd.)

Oświetlenie:

- budowa oświetlenia na węzłach (trasy głównej w rejonie węzła, łącznic, dróg powiatowych i gminnych)

Kanał technologiczny:

- budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej

Przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury technicznej:

- cieki naturalne oraz urządzenia melioracji szczegółowej (rowy melioracyjne oraz sieć drenarska)

- linie energetyczne nn i Sn

- linie energetyczne WN

- sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- linie teletechniczne

- sieć wodociągowa

- sieć gazowa średniego i wysokiego ciśnienia,

- sieć drenarska

Rozbiórki:

- elementów dróg i ulic

- istniejących obiektów inżynierskich w tym przepustów

- istniejących elementów ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, urządzenia oczyszczające wody opadowe

- elementów sieci uzbrojenia terenu,

- elementów małej architektury i ogrodzeń

 Schemat przebiegu drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard wraz z opisami węzłów

 Mapa z etapu Projektu Budowlanego

  

Realizacja Odcinka 2 –„Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)” o długości 20,363 km;

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w granicach województwa zachodniopomorskiego, na terenie gminy Nowogard i gminy Płoty.

Lokalizacja projektu na mapie Polski:

 Orientacyjna lokalizacja Odcinka 2 na mapie Polski

Lokalizacja projektu na mapie województwa:

 Orientacyjna lokalizacja Odcinka 2 na mapie województwa

 

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:

- budowa drogi ekspresowej S6 o długości ok. 20,363 km,

- budowa węzła „Płoty Północ” na skrzyżowaniu drogi S6 w km ok. 65+702 z drogą wojewódzką Nr 109 Mrzeżyno-Trzebiatów-Gryfice-Płoty

- budowa wiaduktów

- budowa układu drogowego na MOP "Wyszogóra Wschód" i "Wyszogóra Zachód"

- budowa obiektów kubaturowych na MOP

- budowa stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów dla policji i służb ITD na MOP "Wyszogóra Wschód" i "Wyszogóra Zachód",

- budowa ciągów pieszych i pieszo rowerowych,

- regulacja i przebudowa kolidujących z inwestycją rowów melioracyjnych układupodstawowego i szczegółowego,

- budowa nowych elementów odwodnienia (rowy, ścieki, zbiorniki retencyjne, przepusty),

- budowa przepustów pod drogą ekspresową, drogami dojazdowymi i lokalnymi oraz pod zjazdami

- budowa odcinków kanalizacji,

- budowa elementów służących do oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z drogi do odbiorników naturalnych którymi są cieki melioracyjne

- budowa nowego i przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego dla trasy zasadniczej, węzłów oraz dróg niższych klas

- przebudowa  i budowa urządzeń towarzyszących

- budowa ekranów akustycznych

- budowa ekranów przeciwolśnieniowych

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego i poziomego

- budowa stacji meteorologicznych wczesnego ostrzegania

- wykonanie elementów ochrony środowiska w postaci zieleni krajobrazowej i izolacyjnej

- wykonanie wygrodzenia pasa drogowego z siatki stalowej o wys. 2,4 m z bramami i furtkami

- wykonanie w rejonie projektowanych przejść dla zwierząt płotków ochronno -naprowadzających

- budowa przejazdów i wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową S6

Schemat przebiegu drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty wraz z opisem węzłów

Mapa z etapu Projektu Budowlanego

  

Realizacja Odcinka 3 – „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty – węzeł Kiełpino /z węzłem/” o długości 14,614 km.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w granicach województwa zachodniopomorskiego, na terenie gminy Płoty i gminy Brojce.

Lokalizacja projektu na mapie Polski:

 

Lokalizacja projektu na mapie województwa:Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:

- odcinek drogi ekspresowej o przekroju 2x2 o dł. 14,614 km

- węzeł drogowy Wicimice (połączenie drogi S-6 z drogą krajową nr 6)

- przebudowę/rozbudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, tj. drogi krajowej nr 6, drogi wojewódzkiej nr 105, dróg powiatowych nr 3145Z, 3136Z oraz dróg gminnych

- drogi dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do drogi ekspresowej);

- przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową;

- obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową;

- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy (rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne);

- urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zieleń;

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych);

- oświetlenie drogowe;

- infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej;

- system zarządzania ruchem;

- oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej;

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich;

- rozbiórki obiektów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu

 Schemat przebiegu drogi S6 na odcinku Płoty - węzeł Kiełpino wraz z opisem węzłów cz. 1

Mapa z etapu Projektu Budowlanego